Klubnyheder

Aarhus Kommune: Få et fritidspas

21.01.2016

Kære alle folkeoplysende foreninger

i Aarhus Kommune

Aarhus Kommunes ønsker med Fritidspasset, at give flere børn og unge lige mulighed for at

deltage aktivt i foreningslivet. Med et Fritidspas kan børn og unge fra økonomiske trængte

familier få betalt kontingent i en forening på op til 1.000 kr.

Vi udsender derfor ultimo 2015 nye fritidspas til de børn og unge, der kan benytte tilbuddet.

De nye fritidspas vil gælde for perioden den 1. januar 2016 til 31. december 2016.

Hvem er omfattet af ordningen

Aarhus Kommune tilbyder fritidspas til alle børn fra økonomisk trængte familier i alderen

3 til og med 17 år. Ordningen henvender sig primært til enlige forsørgere. Husstandens

samlede indtægter må ikke overstige 188.528 kr. om året. Det svarer til 90 pct. økonomisk

friplads i et pasnings-/fritidstilbud. Enlige forsørgere kan yderligere fratrække 58.211 kr. i

husstandens indkomst. Endeligt kan der fratrækkes 7.000 kr. i indkomsten for hvert barn ud

over det første.

Sport & Fritid sender fritidspas ud alle de børn og unge, der er visiteret til friplads

med mindst 90 procent i et pasnings-/fritidstilbud. Det betyder, at der er nogle, der ikke får

et fritidspas pr. automatik. Skolebørn hvis søskende har fået et fritidspas kan uden videre

rekvirere et fritidspas pr. tlf. eller e-mail. Alle øvrige skal ansøge ved hjælp

af ansøgningsskema, vedlagt dokumentation for den seneste indkomstudbetaling

(husstandens).

Hvad skal I gøre, når barnet afleverer sit fritidspas til jer:

Foreningens kasserer skal påføre de ønskede oplysninger på

bagsiden af fritidspasset. Husk kassererens underskrift samt

kontrol af, at det samlede beløb ikke overstiger kr. 1000.

Fritidspasset er personligt, og skal derfor leveres tilbage

til barnet eller dets forældre.

Hvordan afregnes tilskuddet:

Som forening skal I søge kontingentet refunderet hos Sport & Fritid.

Benyt skemaet ”Afregning af fritidspas til foreningen”.

Husk at påføre ”Tidligere forbrug”.

Afregningsskemaet skal indsendes inden gyldighedsperiodens

udløb til Sport & Fritid.

I kan finde afregningsskemaet på Aarhus Kommunes hjemmeside

på adressen: www.aarhuskommune.dk/fritidspas

Har I brug for yderligere oplysninger, er I velkomne til at kontakte

Malene Bønlykke Riis på tlf. 8940 4826 eller undertegnede

på tlf. 8940 4854 eller via Digital Post,

Fritidspas, www.borger.dk

Med venlig hilsen

Morten Thomsen, Sport & Fritid